ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΥΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 15 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1)ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

2)ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

3)ΑΦΜ 

4)e-mail 

5)ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΜΕΣΩ GOV.GR 

ΤΗΛ. ΚΕΠ: 23843-50100 ΕΩΣ 104