Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας μοιράζονται διαφορετικές αρμοδιότητες αναφορικά με τα θέματα της πολιτικής προστασίας και τον καθαρισμό των ρεμάτων και ποταμών που διέρχονται εντός και εκτός των οικισμών σε όλη την χώρα. Με αφορμή διενέξεις και διαμαρτυρίες που σημειώνονται κατά καιρούς από πολίτες, αλλά και υπηρεσίες αναφορικά με την αισθητική και υγειονομική κατάσταση ποταμιών και ρεμάτων σε διάφορες περιοχές της Πέλλας, ο Αντιπεριφέρειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής προέβη στις επόμενες επισημάνσεις:

Σύμφωνα με τον Νόμο 4528/2014, η αρμοδιότητα περί καθαρισμού των υδατορεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας περιορίζεται στην εξασφάλιση της παροχετευτικότητας των κοιτών για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και μόνον. Σε συνεργασία με τους Δήμους αλλά και πολίτες, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας εκτελεί τακτικά ελέγχους και είναι πάντοτε πρόθυμη να αναλάβει άμεσα τις αναγκαίες ενέργειες απομάκρυνσης φερτών υλικών ή άλλων εμποδίων που αποτελούν εν δυνάμει εστίες πρόκλησης πλημμυρών.

 

Ειδικότερα για το Δήμο Έδεσσας και την πόλη της Έδεσσας, η μέγιστη παροχή των μικρών ποταμοβραχιόνων καθορίζεται, σε πρώτη φάση από το θυρόφραγμα ανάντη της γέφυρας Κιουπρί και, σε δεύτερη φάση, από τα θυροφράγματα στο πάρκο Κιουπρί. Η παροχή είναι συγκεκριμένη και απολύτως ελεγχόμενη. Στην παροχή αυτή, κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων προστίθεται η παροχή του δικτύου ομβρίων της πόλης. Τα θυρόφραγματα είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε η παροχή των υδάτων να μην ξεπερνά τα όρια ασφαλείας ακόμη και σε περιπτώσεις εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Η εποχική ποώδης χαμηλή βλάστηση που παρατηρείται, καθώς και τα αστικά απορρίμματα που καταλήγουν εντός των κοιτών, επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθμό την παροχετευτικότητα των ποταμοβραχιόνων και την αντιπλημμυρική τους ικανότητα. Επιπλέον, στην περίπτωση που παρατηρηθεί σημειακή αστοχία, λόγω έκτακτου παράγοντα (π.χ πτώση μεγάλου κλαδιού) κατά τη διάρκεια ενός έντονου καιρικού φαινομένου, υπάρχουν διαδικασίες μέσω της υπηρεσίας  Πολιτικής Προστασίας  της ΠΕ Πέλλας οι οποίες προβλέπουν την άμεση επέμβαση.

 

Η περιοδικότητα του χρόνου καθαρισμού των μικρών ποταμοβραχιόνων, όσον αφορά αποκλειστικά την αντιπλημμυρική προστασία, κρίνεται αποκλειστικά από τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμύρας, όπως σε όλα τα ρέματα αρμοδιότητας της Π.Ε Πέλλας.

 

Συμπερασματικά, το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο καθαρισμών για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας είναι πολύ μεγαλύτερο από το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο  καθαρισμών  για λόγους καθαριότητας και καλλωπισμού.

 

Καθαρισμοί για άλλους λόγους, όπως π.χ. για την αποκομιδή απορριμμάτων (μικροαπορρίψεων που δεν παρεμποδίζουν την ροή)  δεν προβλέπεται για Περιφέρειες. Επειδή τα ρέματα και ειδικά αυτά που βρίσκονται εντός πολεοδομικού σχεδίου θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα τους και την διαχείριση αποβλήτων ή αισθητικούς λόγους που δεν σχετίζονται με λειτουργικούς (αντιπλημμυρικούς) λόγους, ανήκουν στην αρμοδιότητα των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.  N. 3463/2006. Καθαρισμός υπό την έννοια του ευπρεπισμού, περιποίησης των ρεμάτων (ως κοινοχρήστων χώρων) για αισθητικούς λόγους ή λόγους υγείας, όπως και η αποκομιδή από την κοίτη των ρεμάτων μικροποσοτήτων απορριμμάτων (συσκευασίες ροφημάτων, τροφίμων κλπ), μη ικανών να προκαλέσουν πλημμυρικές καταστάσεις, δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Περιφέρειας.